top of page

CONTACT Us

... Ile agaga fa'aaloalo, e fa'asilasila atu ai ile mamalu ole tatou atunu'u mo le fa'aaogaina o la matou website, mo so'o se mea e manaomia ai la matou auaunaga. 

O lenei foi auaunaga ole a faia lava ile mea e gata ai le lelei, aua lava le mamalu ole tatou atunuu.

Fa'afesootai mai Pauline pe a manaomia la matou auaunaga.  Fa'afetai lava  xox

                          

Tapu mo Hou'eiki, Tapu mo Ha'a Matapule, Tapu ki he kau Faifekau moe Haa Takilotu, Tapu ki  he Tonga kotoa pe, kae 'ataa keu fakahoko atu ae kii ngaue ko eni na'e tapuaki'i 'aki kimautolu 'e he 'Otua,  ke mau ngaue 'aonga 'aki ke mau fatongia 'aki ma'a kiamoutolu kotoa pe.  Ka 'oku 'i ai ha'amou ngaahi me'a fakafoituitui, fakafamili, faka-Siasi, fakapotungaue, fakafonua,  katoangamali, fai'aho, Lavamea ihe ako , pe ngaue, fonua moe Siasi. Tongia oe fatongia fakameatokoni I ha'o 'Apisia, ke fe'unga mo ho loto moe famili.  Fetuutaki mai pe ke tau talanoa pea te mau fiefia ke tokoni'i koe ke feau ae ngaahi fiema'u pea moe loto faka'apa'apa, lototokanga moe loto 'Ofa.   Faka'apa'apa atu.  Rosemary Nuku Latu moe  Pacific Soul Food Services.

Thank you - chat soon

Rose & Pauline.jpg

Rose - 021 09183020

Pauline - 021 02221530

bottom of page